Skip to content Skip to footer

Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach

Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach działa od dnia 01.12.2006 r. W okresie od 01.12.2006 r. do 31.12.2010 r. funkcjonował jako gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. W związku z nowelizacją przepisów ustawy o finansach publicznych od dnia 01.01.2011 r. funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy.

Zakład Aktywności Zawodowej działa w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
  • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • oraz innych dotyczących funkcjonowania Zakładu oraz prowadzonej działalności wytwórczo – usługowej

Zgodnie z art 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład aktywności zawodowej musi zatrudniać co najmniej 70 % osób niepełnosprawnych ogółu zatrudnionych:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na rodzaj schorzenia)
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, stan zatrudnienia tych osób nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych

Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności zatrudniane są osoby:

  • w szczególności skierowane przez powiatowy urząd pracy
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej.

W naszym w Zakładzie zatrudnionych jest 30 osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności jest placówką, której ustawowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. ZAZ jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej.

Nadany status jest instrumentem prawnym dla instytucji, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto w chwili obecnej zakłady aktywności zawodowej są zaliczane do sektora podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii nie są nastawione na osiąganie zysku w sensie ekonomicznym a na zysk społeczny – czyli jednostkę jaką jest każdy człowiek. W przypadku ZAZ głównym zyskiem społecznym jest podjęcie pracy pracownika ZAZ na otwartym rynku pracy. Zysk nie stanowi wyłącznego celu działania, a prowadzone działania przyczyniają się nie tylko do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, ale także korzyści i celów społecznych. Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcie zatrudnienia jest długotrwałe ale też i wymaga poniesienia kosztów.

Zakład Aktywności Zawodowej „OSiR”
86-005 Białe Błota
ul. Centralna 27A
tel/fax 52 349 47 44
zazbialeblota@gmail.com
reklamyzaz@gmail.com
rekodzielozaz@gmail.com
krawiectwozaz@gmail.com
http://zaz.bialeblota.pl/

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.