Przetarg pisemny na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167, działająca pod marką „Conectio” ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa („ZCP”).
2. Zbycie ZCP organizowane, ogłaszane i przeprowadzane jest na podstawie i w oparciu o:
a) Uchwałę Nr 1/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w sprawie rozwiązania Spółki,
b) harmonogram likwidacji Spółki,
c) zapisy Regulaminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
3. Przez zbycie ZCP rozumie się sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego w postaci samodzielnego działu spółki p.n. „Samodzielny Dział Telekomunikacja”, na którą składają się składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, opisane w §3 Regulaminu Zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
4. Przetarg jest zorganizowany przez spółkę: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w likwidacji w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167 (87-100 Toruń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155903, NIP 956-20-93-276, REGON 871654224, kapitał zakładowy 42 201 061,00 zł, BDO:000465288 posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 711 z późn.zm.), zwana dalej „Conectio”, „Spółką” lub „Organizatorem”.
5. ZCP należy do Organizatora.
6. Przetarg ma charakter pisemny – ofertowy i jest prowadzony na podstawie art. 70 1 i n. Kodeksu cywilnego.
7. Organizator dysponuje prospektem sprzedażowym ZCP. Prospekt sprzedażowy jest udostępniany Podmiotom zainteresowanym, pod warunkiem podpisania z Organizatorem, umowy o zachowaniu poufności, według wzoru Organizatora stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy zcp@conectio.pl

Dostawa oprogramowania i urządzeń do teleopieki

smartwatch-g40ced3b61_1920

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, konfigurację i wdrożenie następujących elementów w podziale na części:

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 szt. smart watch-y/ opasek wraz z oprogramowaniem i licencją w celu świadczenia usług teleopiekuńczych.
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 szt. rejestratorów EKG (6 zestawów) z dostępem do oprogramowania wspierającego pracę teleopieki.


Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych ogłasza konkurs ofert usług kardiologicznych i elektroradiologicznych

stethoscope-gd9af85030_1920

Zapraszamy chętne osoby i podmioty do składania dokumentów.

Szczegóły dotyczące konkursu, trybu składania ofert, wymagania znajdziecie Państwo w załączonej dokumentacji.

Na oferty czekamy w siedzibie naszej spółki przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Należy je złożyć osobiście w terminie do godz. 9, 27 stycznia 2023 roku.


Kujawsko-Pomorskie Centrum Teleopieki pod skrzydłami Conectio

241176940_314318357157220_4777274598979253721_n (1)

W Toruniu powstało Kujawsko-Pomorskie Telecentrum. Spółka Conectio jest partnerem projektu.

Celem centrum teleopieki jest świadczenie usług dla kilku tysięcy seniorów w województwie kujawsko pomorskim z wykorzystaniem opaski telemedycznej.

Coraz większa potrzeba dostępu do usług społecznych oraz wolontariatu opiekuńczego, sprawiła, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka wspierać będzie 3000 osób, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.


Obszar działania


W odpowiedzi na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego zainicjowaliśmy nowoczesny model wsparcia IT w województwie kujawsko-pomorskim. Dostarczamy nowoczesne usługi IT oraz infrastrukturę teleinformatyczną, eliminując „białe plamy” na telekomunikacyjnej mapie województwa.