DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.conectio.pl.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (w skrócie Conectio):
Telefon: +48 56 655 00 79
E-mail: kontakt@conectio.pl
Adres korespondencyjny: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-28


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Oświadczenie zostało poddane aktualizacji: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika na podstawie wyników audytów dostępności cyfrowej serwisu m.in. za pomocą narzędzia Lighthouse dla Google Chrome.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Małgorzata Michaś-Nawrocka, e-mail: dostepnosc@conectio.pl, telefon: 56 655 00 79 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. mieści się przy ul. Włocławskiej 167, w wynajmowanych przez spółkę pomieszczeniach budynku ”A” należącego do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Na terenie znajduje się kompleks budynków ogrodzonych szlabanami. Wjazd na teren budynków możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu w portierni (budynek Smart, parter, budka przy szlabanie). Budynek ”A” spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
  • każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do portiera (budynek Smart, parter, budka przy szlabanie), zostanie przydzielony asystent, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie budynku ”A”.
  • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – windy, drzwi zewnętrzne automatycznie otwierane,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne, portier (budynek Smart),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w prawym skrzydle budynku,
  • przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych,
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  • zapewnienie komunikacji z Conectio na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy budynku Smart, parter, budka przy szlabanie
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu, takie zapotrzebowanie należy zgłosić z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo na wskazany powyżej kontakt
Dostępność strony:
   • Zgodność ze standardami:
   • HTML5 – Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C).
   • WCAG 2.1. – Portal jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1.
Wygląd strony:
   • wersja kontrastowa – serwis zawiera mechanizm pozwalający na przełączenie się na wersję kontrastową, w której zastosowano alternatywną kolorystykę różnych elementów serwisu tak aby współczynnik kontrastu był jak największy;
   • powiększanie tekstu – serwis korzysta z dużej typografii. Jeśli jednak jej rozmiar jest mniejszy niż wymagana, można go zwiększyć za pomocą jednej z wersji kontrastowych;
   • skalowanie witryny – serwis posiada możliwość skalowania strony, dzięki czemu każdy czytnik dla osób niewidzących jest w stanie powiększyć stronę natywnie, proporcjonalnie do jego ustawień;
   • struktura nagłówkowa – serwis posiada odpowiednią strukturę nagłówkową artykułów;
   • etykiety tekstowe – wszystkie kluczowe elementy strony, w tym publikowane zdjęcia i grafiki, posiadają dowiązane etykiety tekstowe i/lub opis alternatywny. Wyjątkiem mogą być obrazki dekoracyjne, stosowane tylko dla efektu wizualnego, które nie wnoszą żadnej dodatkowej treści;
   • Responsive Web Design – serwis przygotowany jest zgodnie z podejściem RWD, które oznacza, że wygląd serwisu dynamicznie dostosowuje się do wielkości ekranu, z którego korzysta użytkownik.