Kariera

Ratownik medyczny, pielęgniarka,- rz systemu.Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). Prezes Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Ratownik medyczny, pielęgniarka,- rz systemu. W celu świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu stałej opieki medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, nad osobami objętymi opieką telemedyczną przez TeleCentrum, działające w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kujawsko-Pomorska TeleMedycyna, stanowiącego zakład leczniczy Zamawiającego. Przedmiotowe usługi będą wykonywane przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego w rozumieniu art. 10 ustawy z dn. 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. .

Usługi, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności::
• odbieranie zgłoszeń od pacjentów TeleCentrum, zgłaszanych za pośrednictwem opaski bezpieczeństwa lub drogą telefoniczną,
• przeprowadzanie wywiadu z pacjentami TeleCentrum w celu ustalenia przyczyny zgłoszenia oraz w celu ustalenia stanu zdrowia pacjentów,
• dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjentów zgłaszających się do TeleCentrum w oparciu o otrzymane od nich informacje oraz własną wiedzę (medyczną) i doświadczenie zawodowe,
• samodzielne udzielanie pacjentom TeleCentrum pomocy w drodze świadczenia zdrowotnego udzielanego na odległość za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada),
• powiadamianie (w razie potrzeby) właściwych służb ratunkowych, w szczególności powiadamianie właściwej jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
• udzielanie pacjentom TeleCentrum informacji o możliwości uzyskania właściwych świadczeń zdrowotnych od innych niż Zamawiający podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przy czym Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wskazać pacjentowi najbliższy miejscu zamieszkania pacjenta podmiot udzielający takich świadczeń zdrowotnych, a w razie potrzeby skontaktować pacjenta z takim podmiotem,
• udzielanie pacjentom TeleCentrum wszelkich innych informacji w zakresie ich zdrowia, w tym w szczególności udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania pacjentów,
• prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów TeleCentrum (w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami),
• wprowadzanie danych dotyczących czynności wykonywanych w związku z usługami świadczonymi na podstawie niniejszej Umowy, do wewnętrznego systemu informatycznego Zamawiającego.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Usługa świadczona będzie na czas określony od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023r.
Szacowana ilość godzin do zakontraktowania wynosi:
- ratownik medyczny, pielęgniarka, -rz systemu (specjalizacja ratownictwo medyczne) – szacunkowo łącznie 1440 godzin/miesięcznie.
Wymiar czasu udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu będzie wynosił nie mniej niż 48 godzin miesięcznie i nie więcej niż 276 godzin.

Szczegółowe warunki konkursu, w tym wymagania wobec oferentów (w szczególności wymagane kwalifikacje zawodowe) oraz kryteria wyboru ofert, zostały określone w odrębnym dokumencie: „Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika medycznego / pielęgniarki,-rza systemu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kujawsko-Pomorska Telemedycyna” (SWKO). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

• Proszę o złożenie oferty poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO. Oferty należy składać pisemnie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu) w terminie do dnia 25.02.2022r. do godz. 09:00, w sekretariacie KPCKC, pok. 158 (parter). Wraz z formularzem należy przedłożyć wszelkie inne wymagane dokumenty i informacje, określone w SWKO (uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią SWKO).
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2022r. o godzinie 09:30 w biurze KPCKC pok. 158 przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu maksymalnie 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub telefonicznie.
• Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania umowy lub nie zawarcia umowy w związku z brakiem zapewnienia środków finansowych.


ZAŁĄCZNIKI:

szczegółowe-warunki-konkursu-ofert-ratownicy-medyczni
Zal.-Regulamin-konkursu
Zal.-nr-1A_SWKO_formularz-ofertowy
Zal.-nr-1B_SWKO_formularz-ofertowy
Zal.-nr-2A_SWKO_pracownik-telecentrum-kontrakt
Zal.-nr-2B_SWKO_pracownik-telecentrum-zlecenie
Zal.-nr-3_SWKO_oswiadczenie-o-niekaralnosci


LINK DO OGŁOSZENIA RBIP:

https://conectio.rbip.mojregion.info/konkurs-ofert-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-ratownika-medycznego-pielegniarki-rza-systemu-w-niepublicznym-zakladzie-opieki-zdrowotnej-kujawsko-pomorska-telemedycyna/

Przeczytaj naszą Politykę prywatności i sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.Technik serwisu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. jest samorządowym operatorem telekomunikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Działamy na rynku telekomunikacyjnym od 2003 roku. Dołącz do naszego zespołu specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie infrastruktury szerokopasmowej.

Opis stanowiska:
• Konfiguracja i implementacja urządzeń sieciowych w węzłach sieci Conectio
• Prace implementacyjne i konserwacyjne na sieci optycznej i radiowej.
• konserwacja i montaż urządzeń elektrycznych w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych, montaż mechanicznych elementów anten,
• bieżący monitoring sieci radiowej oraz usług świadczonych na jej bazie,
• prace elektroenergetyczne na węzłach sieci Conectio,
• prace instalacyjno - montażowe,
• przygotowanie i uczestnictwo w testach radiowych, projektach pilotażowych, podłączeniach i obsłudze zgłoszeń serwisowych,
• prace modernizacyjne na węzłach,
• przygotowanie i realizacja wizji lokalnych dla nowotworzonych węzłów sieci Conectio,
• podłączanie nowych klientów,
• wykonywanie pracy na wysokościach (maszty telekomunikacyjne),
• usuwanie awarii sieci i usterek u klientów,
• sprawdzanie możliwości technicznych podłączania potencjalnych klientów i budowy nowych węzłów
• konserwacja stacji bazowych LTE
• pełnienie dyżurów eksploatacyjnych (po okresie wdrożenia)

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne,
• podstawowa znajomość sieci wlan, lan,
• kurs cisco CCNA lub równoważny będzie dodatkowym atutem
• obsługa komputera, podstawowa znajomość systemu Windows,
• umiejętności analizy i tworzenia dokumentacji technicznej,
• aktualne uprawnienia SEP do 1 kV (możliwość doszkolenia)
• prawo jazdy kat. B,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
• umiejętność pracy w grupie,
• zdolności analityczne,
• dyspozycyjność do pracy w systemie dyżurowym (z domu),
• wysoka świadomość zasad bezpieczeństwa i ryzyka,
• znajomość specyfiki pracy na sieci telekomunikacyjnej (optycznej i radiowej) oraz doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• możliwość odbycia szkoleń do pracy na wysokości i SEP,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie, premie uznaniowe,
• szkolenia i kursy,
• możliwość poznawania nowoczesnych technologii,
• pracę w aktywnym, młodym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności i sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Aplikacje CV prosimy przesyłać na adres: kariera@conectio.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Kujawsko - Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. jako partner przystąpiło do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko - Pomorskie Telecentrum i wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia osób starszych i potrzebujących pomocy. W związku z powyższym, ogłaszamy nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA TECHNICZNEGO – 2 etaty


Miejsce pracy: KUJAWSKO-POMORSKIE TELECENTRUM, ul. Włocławska 167, Toruń
Zadania:
- udział we wdrożeniu systemu teleopieki,
- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów aplikacyjnych, sprzętowych i sieciowych,
- konfiguracja i konserwacja urządzeń do teleopieki,
- współpraca w przedstawicielami partnerów projektu oraz beneficjentami.
- Współpraca z innymi grupami wsparcia i zespołami w firmie.

Nasze Oczekiwania:
- wykształcenie minimum techniczne (preferowany kierunek informatyka),
- dobra znajomość Windows 7/8/10 Pro, MS Office,
- znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN,
- zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów,
- odporność na stres,
- doświadczenie w dziale wsparcia użytkownika,
- prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
-doświadczenie w kontaktach z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.

Oferujemy:
Umowę o pracę;
Pracę na odpowiedzialnym stanowisku w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Dostęp do szkoleń i nowych technologii;
Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
Miłą atmosferę pracy;

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Aplikacje CV prosimy przesyłać na adres: kariera@conectio.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje CV prosimy przesyłać na adres: kariera@conectio.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.